Học tốt Ngữ Văn 9 Tập 2 – Bài 30: Văn bản: Bố của Xi-mông

On

ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN Diễn biến sự việc ở đoạn trích: 1 Đoạn trích chia thành bốn phần – Các tiêu đề có thể là: “Nỗi tuyệt vọng của Xi-mông”, “Xi-mông gặp bác Phi-líp”, “Bác Phi-líp đưa Xi-mông về nhà”, “Ngày…