Bài 116: Bảng chia 5

Bài 116 BẢNG CHIA 5
50 : 5 = 10
35:5 = 7 40 : 5 = 8 45:5 = 9
I. CẦN NHỚ
5:5 = 1 20:5 = 4 10:5 = 2
25 : 5 = 5 15:5 = 3 30:5 = 6 II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Sól? Số bị chia | 10 | 20 | 30 | Sổ chia | 5 | 6 | 5 |
15
40 6
| |
50 5
| |
45 6
| |
35 5
| |
25 5
| |
Thương
Giải Thương lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải là:
2; 4; 6; 8; 10; 9; 7; 5; 3; 1. 2. Có 15 bông hoa cảm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa?
Giải Số bông hoa trong mỗi bình là: 15:5 = 3 (bông)
Đáp số: 3 bông hoa. 3. Có 15 bông hoa cắm vào các bình hoa, mỗi bình có 5 bông. Hỏi cắm được mấy bình hoa?
Giải
Số bình hoa là: 15:5 = 3 (bình)
Đáp số: 3 bình hoa
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Tính các thương sau đây: 35 : 5 = 15 : 5 =
25 : 5 = 50 : 5 = 40 : 5 =
20 : 5 = 2. Tim y: 5x y = 45;
y * 5 = 35. 3. Có 40 cây rau trồng đều trên 5 luống. Hỏi mỗi luống rau có bao nhiêu cây?
Đáp số: 8 cây rau
42 – Giải bài tập toán 2 – Tập

Bài 116: Bảng chia 5
Đánh giá bài viết