Đề số 8: Em hãy bình luận và giải thích câu tục ngữ: Cá không ăn muối cá ươn, Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống tôn trọng đạo lí. – Quan hệ giữa cha mẹ và con cái là quan hệ máu thịt gắn bó thiêng liêng. Con cái phải nghe lời…