Đề số 11: Suy nghĩ của em về câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu tính chất, sức mạnh của tục ngữ. – Giới thiệu câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. nêu ý nghĩa khái quát của câu tục ngữ: khẳng định vai…