Đề 38 – Cảm hứng độc lập dân tộc về tương lai đất nước trong Bình Ngô đại cáo

Đề 38 – Cảm hứng độc lập dân tộc về tương lai đất nước trong Bình Ngô đại cáo

On

BÀI LÀM Trong lời kết thúc bài Đại cáo, quan Thừa chỉ Nguyễn Trãi thay Lê Lợi trình trọng và vui mừng truyền đi tuyên bố nền độc lập tự do dân tộc đã được lặp lại: Xã tắc từ đây vững…