Bài 48.
VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI
VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
A – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Câu 1. Thực vật có vai trò gì đối với động vật?
Câu 2. Kể tên một số loại động vật ăn thực vật.
Câu 3. Trong các chuỗi liên tục sau đây:
là thức ăn. 1 Thực vật –
– 2 là thức ăn → Động vật ăn cỏ –
+ Động vật ăn thịt
Hoặc: Thực vật là thức ăn, Động vật
là thức ăn, Người
Hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây
cụ thể.
B – HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. Thực vật có vai trò gì đối với động vật?
Điền các từ: động vật, thức ăn, nơi ở, quá trình hô hấp, sinh đẻ vào chỗ trống (..) thích hợp:
Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống … (a)… . Chúng cung cấp … (b) … cho nhiều động vật, cung cấp ôxi dùng cho … (c) … cung cấp … (d) … và nơi … (e)… của một số động vật. Đáp án: a) động vật; b) thức ăn; c) quá trình hô hấp
d) nơi ở; e) sinh đẻ.
Câu 2. Xác định một số loại động vật ăn thịt.
Em hãy điền dấu + vào ô chỉ những loài động vật ăn thịt:
a) Hươu d) Sư tử 3h) Thỏ
90
b) Nai Je) Ngựa
c) Hổ 3g) Cá sấu Đáp án: c, d, g; i; k.
Gi) Trăn Uk) Báo
Câu 3. Trong các chuỗi liên tục sau đây. Em hãy điền tên con vật hoặc tên cây cụ thể vào chỗ trống (…) thích hợp (xem lại phần sơ đồ trong SGK).
– Cây … (a
ly của con … (b) …
là thức ăn,
A) của con … (c) …
ở, nhà (c)
.
Hoặc:
– Cây … (d)… là thức ăn, của con … (e)… là thức ăn, của … (g)…
Đáp án: a) cây cỏ; b) nai;
d) rau muống; e) lợn;
c) hổ; g) người.giaibai5s.com

Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người – Giải bài tập sinh học 6
Đánh giá bài viết