1. Tính nhẩm:

a) 6 x 2 = 12       6 x 3 = 18      6 x 8 = 48        6 x 1 = 6

    6 x 4 = 24       6 x 5 = 30      6 x 9 = 54        1 x 6 = 6

    6 x 6 = 36       6 x 7 = 42      6 x 10 = 60      0 x 6 = 0

b) 6 x 5 = 30      6 x 4 = 24       3 x 6 = 18        2 x 6 = 12

    5 x 6 = 30      4 x 6 = 24       6 x 3 = 18        6 x 2 = 12

2. Tính:

a) 6 x 4 + 30 = 24 + 30                     b) 6 x 8 – 18 = 48 – 18

                     = 54                                                  = 30

c) 6 x 7 + 22 = 42 + 22                     d) 6 x 10 – 25 = 60 – 25

                     = 64                                                   = 35

3. Mỗi nhóm có 6 học sinh. Hỏi 5 nhóm như thế có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Số học sinh có trong 5 nhóm là:

6 x 5 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh

4. Viết số thích hợp và chỗ chấm:

a) 18 ; 24 ; 30; 36; 42; 48 ; 54 ; 60.

b) 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45 ; 50.

5. (Học sinh tự nối)

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 18. Luyện tập bảng nhân 6
Đánh giá bài viết