I. LUYỆN TẬP

   Phân biệt cách gieo vần, ngắt nhịp và hài thanh của hai câu thơ bảy tiếng trong thể song thất lục bát với thể thất ngôn Đường luật qua các ví dụ:

– Cách gieo vần:

+ Vần chân và vần lưng (nguyệt – mit; mây – tay) – a. 

+ Vần chân, độc vận (một vần) (a: xa, hoa, nhà) – b

– Ngắt nhịp

+ 3/4 – a

+ 4/3 – b

– Hài thanh:

a) Chinh phụ ngâm khúc

Trống    Tràng    thành/    lung    lay/    bóng     nguyệt,

T            B           B           B         B       T            T

Khói       Cam       Tuyền       mờ       mịt       thức       dậy

T             B            B               B         T           T           B

Chín       lần        gươm        báu         trao            tay

T             B            B              T             B                B

Nửa     đêm     truyền     hịch     định     ngày    xuất      chinh

T           B          B             T        T           B         T            B

                                                                           (Đoàn Thị Điểm)

b) Cảnh khuya

Tiếng       suối/       trong/     như       tiếng         hát         xa, 

T                T             B          B            T              T            B

Trăng/     lồng         cổ          thụ/       bóng/        lồng       hoa.

B              B             T             T           T              B            B

Cảnh       khuya/     như         vẽ/       người        chưa     ngủ

T               B              B           T           B               B           T

Chưa        ngủ/       vì             lo/          nối           nước     nhà

B                  T         B             B           T               T             B

                                                                     (Hồ Chí Minh)

Nguồn website giaibai5s.com

Tuần 8: Luật thơ
Đánh giá bài viết