Đề 96 –  “Trăm hay không bằng tay quen” là câu tục ngữ nhắc nhở về mối quan hệ giữa lí thuyết và thực hành trong lao động và học tập.  Nhận thức của anh (chị) về lời dạy trên?

Đề 96 – “Trăm hay không bằng tay quen” là câu tục ngữ nhắc nhở về mối quan hệ giữa lí thuyết và thực hành trong lao động và học tập. Nhận thức của anh (chị) về lời dạy trên?

On

BÀI LÀM Từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa lí thuyết và thực hành trở thành mối quan tâm của mọi người. Xuất phát từ thực tế của một nền kinh tế chậm phát triển trước kia, ông cha ta nói…