Bài 94 (trang 95 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 94 (tr. 95 SGK) Đề bài Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa: a) (−5) . (−5) . (−5) . (−5) . (−5); b) (−2) . (−2) . (−2) . (−3) . (−3) . (−3). Giải: a) (-5).(-5).(- 5).(-5).(-5) = (-5)5 ; b) (- 2).(-2).(- 2).(- 3).(-3).(-3) = [(-2).(-3)].[(-2).(-3)].[(-2).(-3)] = 6.6.6 = 63 . Giaibai5s.com