Bài 12 (trang 107 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 12 (trang 107 sgk Toán 6 tập 1) Đề bài Xem hình 13 và gọi tên các điểm: a, Nằm giữa 2 điểm M và P b, Không nằm giữa hai điểm N và Q. c, Nằm giữa hai điểm M và Q. Giải: a) điểm N nằm giữa 2 điểm M và P. b, điểm  M không nằm giữa…