Đề số 6: Thái độ của nhà văn với Phan Bội Châu trong truyện ngắn Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu về tác giả Nguyễn Ái Quốc. – Giới thiệu về truyện ngắn Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (hoàn cảnh ra đời, chủ đề tư tưởng). – Thái độ…