Đề số 24: Theo em, câu ca dao: Bầu ơi thương lấy bí cùng . Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn có ý nghĩa như thế nào?

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Câu ca dao nhắn nhủ cho các thế hệ người Việt Nam hãy giữ vững đạo lí truyền thống: Phải biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. 2. Giải quyết vấn đề: . – Bầu,…