Đề số 24: Hào khí Đông A qua ba bài thơ “Tụng giả hoàn kinh sư” (Trần Quang Khải), “Thuật hoài” (Phạm Ngu Lão) và “Cảm hoài” (Đặng Dung).

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu đôi nét về văn học thời Trần, dẫn dắt giới thiệu vấn đề hào khí Đông A. – Hào khí Đông A được thể hiện một cách sâu sắc, thuyết phục qua những…