Đề số 2: Suy nghĩ của em về thái độ của nhà văn đối với người dân và quan phủ trong truyện ngắn “Sống chết mặc bay”.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu nhà văn Phạm Duy Tốn. – Giới thiệu truyện ngắn Sống chết mặc bay: giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc; đặt nền móng cho văn xuôi Việt Nam nửa đầu…