Đề 58: Phân tích bài thơ “Đi đường” (Tấu lộ) trích trong tập thơ “Nhật kí trong tù” của Hồ Chí Minh.

On

Trước bài Đi đường là Tết song thập bị giải đi Thiên Bảo cho nên dù bài thơ Đi đường có tư tưởng khái quát rộng lớn thì cảm hứng cũng bắt nguồn từ sự việc cụ thể là Bác bị giải…