Đề 36 : Phân tích văn bản “Thuế máu” (Trích Bản án chế độ thực dân Pháp – Nguyễn Ái Quốc)

On

I, VỀ TÁC PHẨM Văn bản này được trích từ chương I cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp – một tác phẩm chính luận của Nguyễn Ái Quốc viết bằng tiếng Pháp, xuất bản lần đầu tiên tại Pa-ri năm…