Đề 32: Phân tích đoạn văn sau:.. “Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan…”

On

Đề 32: Phân tích đoạn văn sau:  .. “Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều…