Bài số 29: Kể một câu chuyện về những người lính Xô – Viết dựa vào văn bản Lòng yêu nước của I-li-a E-ren bua

On

Bài làm Mùa hè năm 1942, Tổ quốc Xô viết thân yêu của chúng tôi đứng trước một thử thách lớn có tính chất quyết định cho vận mệnh dân tộc. Thử thách ấy chính là việc Hít-le tập trung lực lượng…