Bài số 141. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ đã gợi cho em những suy nghĩ gì?

On

Đọc “Bức thư của thủ lĩnh da đỏ” người đọc có nhiều ấn tượng khó quên. Trả lời để từ chối việc Tổng thống Mĩ Phreng-klin pi-ơ-xơ muốn mua lại đất của người da đỏ, thủ lĩnh Xi-át-tơn đã bộc lộ tình…