Bài số 126. Tinh thần dũng cảm của Lượm trong bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu đã gợi cho em những suy nghĩ gì?

On

Một dân tộc “ra ngõ gặp anh hùng” như dân tộc Việt Nam đã dệt nên bạo huyền thoại. Ta bắt gặp ở mọi vùng miền trên đất những anh hùng của dân tộc. Và trong bài thơ của mình, nhà thơ…