Bài 93 (trang 95 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 93 (tr. 95 SGK) Đề bài Tính nhanh: a) (−4) . (+125) . (−25) . (−6) . (−8) ; b) (−98) . (1 − 246) − 246 . 98. Giải: a) (- 4).(+ 125).(- 25).(- 6).(-8) = [( -4).(- 25)]. [125.(- 8)].(-6) = 100 (- 1000) (- 6) = 600000;   b) (-98).(1 – 246) – 246.98 =-98.1 + 98.246…