Bài 87 (trang 36 sách giáo khoa)

On

Bài 87 (tr. 36 SGK) Đề bài Cho tổng: A = 12 + 14 + 16 + x với x ∈ N. Tìm x để: a) A chia hết cho 2;                                b) A không chia hết cho 2. Giải: Ta có 12: 2 ; 14:2 ; 16:2. Do đó: a) Nếu x : 2 thì A : 2.Vậy x là số chẵn…