Bài 78 (trang 91 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 78 (tr. 91 SGK) Đề bài Tính: a) (+3) . (+9);                     b) (−3) . 7;                   c) 13 . (−5) ;                         d) (−150) . (−4);                   e) (+7) . (−5). Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu. Giải:…