Bài 64 (trang 126 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 64 (trang 126 sgk Toán 6 tập 1) Đề bài Cho hai đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi C là trung điểm của AB. Lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD=BE=2cm. Vì sao C là trung điểm của DE? Hướng dẫn: Có C nằm giữa A và B, D nằm…