Bài 61 (trang 87 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 61 (tr. 87 SGK) Đề bài Tìm số nguyên x, biết: a) 7 − x = 8 − (−7);                       b) x − 8 = (−3) − 8. Hướng dẫn: Áp dụng tính chất của đẳng thức a + c = b + c thì a = b. Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển…