Bài 6. Giúp trẻ học chương VI “Các số trong phạm vi 1000”-V-VI. Dạy trẻ các đơn vị đo độ dài. Dạy trẻ về tiền Việt Nam

On

Ví dụ : Dạy đơn vị mét (m). B1: Giới thiệu đơn vị đo độ dài mét (m) và thước mét : a) PH vẽ một đoạn thẳng có độ dài 1m, yêu cầu trẻ dùng loại thước 1dm để đo độ dài…