Bài 6. Giúp trẻ học chương VI “Các số trong phạm vi 1000”-III-IV. Dạy trẻ so sánh số có ba chữ số. Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000. 

On

B1 :PH nêu các bước so sánh và giải thích trên ví dụ rồi cho trẻ nhắc lại : So sánh chữ số hàng trăm : số nào có “chữ số hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn” (lúc này…