Bài 57 (trang 85 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 57 (tr. 85 SGK) Đề bài Tính tổng: a) (−17) + 5 + 8 + 17;                    b) 30 + 12 + (−20) + (−12); c) (−4) + (−440) + (−6) + 440;        d)  (−5) + (−10) + 16 + (−1). Hướng dẫn: Thay đổi vị trí số hạng và bỏ ngoặc, hoặc đặt dấu ngoặc một cách thích hợp rồi tính. Giải:…