Bài 54 (trang 82 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 54 (tr. 82 SGK) Đề bài Tìm số nguyên x, biết: a) 2 + x = 3;                     b) x + 6 = 0;                    c) x + 7 = 1. Hướng dẫn: Sử dụng mối quan hệ giữa các số hạng với tổng hoặc hiệu Một số hạng bằng tổng trừ số hạng kia. Số bị trừ…