Bài 5. Giúp trẻ học chương V “Phép nhân và phép chia”-VI-VII- VIII.dạy trẻ tên gọi trong phép nhân, chia. Cách dạy trẻ tìm x. Cách dạy trẻ về vai trò của số 1 trong phép nhân, chia

On

   Cách day cũng tương tự cách dạy các tên gọi trong phép cộng, trừ như đã nêu ở mục B.II của $1. Chỉ có điều là không xét trường hợp viết các phép nhân, chia theo kiểu tính dọc vì trẻ chưa…