Bài 5. Giúp trẻ học chương V “Phép nhân và phép chia”-IX-X. Cách dạy trẻ về số 0 trong phép nhân, chia. Cách dạy trẻ về đường gấp khúc.

On

B1: Giới thiệu phép nhân có thừa số 0 : – Dựa vào ý righĩa phép nhân, PH hướng dẫn trẻ viết phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau : • 0 x 2 = 0 + 0 = 0,…