Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người – Giải bài tập sinh học 6

On

Bài 48. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI A – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Câu 1. Thực vật có vai trò gì đối với động vật? Câu 2. Kể tên một…