Bài 46 (trang 80 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 46 (tr. 80 SGK) Đề bài Sử dụng máy tính bỏ túi Nút [+/-]  dùng để đổi dấu “+” thành dấu “-” và ngược lại. Dùng máy tính bỏ túi để tính: a) 187 + (-54);                       b) (-203) + 349;                   c)…