Bài 37 (trang 78 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 37 (tr. 78 SGK) Đề bài Tìm tổng tất cả các số nguyên x, biết: a) −4 < x < 3;                        b) −5 < x < 5. Hướng dẫn: Liệt kê tất cả các số nguyên trong khoảng đã cho. Tính tổng tất cả các số nguyên đó. Lưu ý: Nhóm…