Bài 28 (trang 113 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 28 (trang 113 sgk Toán 6 tập 1) Đề bài Vẽ đường xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox. a) Viết tên hai tia đối gốc O b) Trong ba điểm M,O,N  thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn…