Bài 27 (trang 76 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 27 (tr. 76 SGK) Đề bài  Tính: a) 26 + (−6);                      b) (−75) + 50;                c)  80 + (−220). Hướng dẫn: Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) và đặt trước kết…