Bài 23 (trang 75 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 23 (tr. 75 SGK) Đề bài  Tính: a) 2763 + 152;          b) (−7) + (−14);      c) (−35) + (−9). Hướng dẫn: Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0. Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng…