Bài 20 (trang 73 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 20 (tr. 73 SGK) Đề bài Tính giá trị các biểu thức: a) |−8| – |−4|;           b) |−7| . |−3|; c) |18| : |−6|;             d) |153| + |−53|. Hướng dẫn: Tính giá trị tuyệt đối của các số nguyên sau đó thực hiện phép tính. Giải: a) |-8| – |-4| = 8 –…