Bài 13: Xăng-ti-mét khối – Đề-xi-mét khối

On

Nguồn website giaibai5s.com Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Viết số: “Bốn trăm linh sáu phẩy bảy mét khối”. A. 46,7m 4,67m C. 460.7m3 D.406,7m3 Viết tiếp vào chỗ chấm: Viết Đọc 2037cm 53,06cm ………………………………………………….. Mười bảy phầy mười…