Bài 13 (trang 73 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 13 (tr. 73 SGK) Đề bài Tìm x ∈ Z, biết: a)  −5 < x < 0;                  b) −3 < x < 3. Hướng dẫn: Vẽ trục số và thể hiện khoảng cho trước trên trục số; Tìm trên trục số các số nguyên thuộc khoảng đã cho. Giải: a) Vẽ trục số và…