Bài 104 (trang 42 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 104 (tr. 42 SGK) Đề bài Điền chữ số vào dấu ∗ để: a) 5∗8 chia hết cho 3; b) 6∗3 chia hết cho 9; c) 43∗ chia hết cho cả 3 và 5; d)∗81∗ chia hết cho cả 2,3,5,9. (Trong một số có nhiều dấu ∗, các dấu ∗ không nhất thiết thay bởi các chữ số giống…