Chương 7. Crom – Sắt – Đồng-Bài 40. Luyện tập: Tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb 

On

Nguồn website giaibai5s.com HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK TRANG 225 – 226 Câu 1. Chọn D Câu 2. Chọn D Câu 3. Chọn B Câu 4. a) Chì tác dụng được với oxi không khí và khí CO2…