Tuần 12: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…-Nhân một số thập phân với một số thập phân

On

A. KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẦN NHỚ 1. Muốn nhận một số thập phân với 10, 100, 1000, … ta chỉ việc             chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, …     …