Nguồn website giaibai5s.com

  1. CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC

KINH TẾ (1921 – 1925) Câu hỏi: Sau chiến thắng ngoại xâm và nội phản, tình hình nước Nga như thế nào?

Trả lời câu hỏi Sau khi chiến thắng ngoại xâm và nội phản, năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh hết sức khó khăn:

.. + Bảy năm chiến tranh (1914 – 1921) đã tàn phá nặng nề nền kinh tế: năm 1920, sản lượng nông nghiệp chỉ bằng 1/2 so với trước chiến tranh, . sản lượng công nghiệp chỉ còn 1/7, nhiều vùng lâm vào bệnh dịch và nạn đói trầm trọng.

+ Bọn phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi. Câu hỏi: Quan sát Hình 58, SGK trang 83. Em hãy cho biết bức áp

phích – “Chúng ta tuyên chiến với hậu quả của chiến tranh”. nói lên điều gì?

| Trả lời câu hỏi + Bức tranh ghi lại hình ảnh kiệt quệ, suy sụp của nước Nga sau chiến tranh: đói rét, bệnh tật, nhà máy, công xưởng bị tàn phá, bạo loạn ở nhiều nơi… . + Phía bên trái là hình ảnh những người công nhân, nông dân, chiến sĩ .. tay búa, tay rìu quyết tâm tuyên chiến với hậu quả của chiến tranh, xây dựng lại đất nước. Câu hỏi: Nêu nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới? |

. Trả lời câu hỏi . . | Nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới:

+ Bãi bỏ chế độ trung thu lượng thực thừa và thay thế bằng chế độ thu thuế lương thực (sau khi nộp đủ thuế lượng thực quy định, nông dân được quyền sử dụng số dư thừa).

+ Thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ, cho phép tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ và khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.

Câu hỏi: Chính sách kinh tế mới tác động như thế nào đến tình hình nước Nga?

Trả lời câu hỏi + Nhờ có Chính sách kinh tế mới, nông nghiệp và các ngành kinh tế khác của nước Nga được phục hồi và phát triển nhanh chóng.

+ Đời sống nhân dân được cải thiện hơn trước.

+ Năm 1925, sản xuất công, nông nghiệp đạt mức xấp xỉ trước chiến tranh. Câu hỏi: Em có nhận xét gì về việc thực hiện Chính sách kinh tế mới của nước Nga Xô viết:

Trả lời câu hỏi | Chính sách kinh tế mới là sự đổi mới sáng tạo của Lê-nin và đất nước Xô viết. Sau này Đảng Cộng sản Việt Nam đã chú ý vận dụng những kinh nghiệm đó trong quá trình đổi mới. Câu hỏi: Lập bảng so sánh Chính sách Cộng sản thời chiến với

Chính sách kinh tế mới theo mẫu sau:

Nội dung Chính sách | | Chính sách | so sánh | Cộng sản thời chiến kinh tế mới Hoàn cảnh ra đời Nội dung Tác dụng

Trả lời câu hỏi Nội dung Chính sách

Chính sách so sánh Cộng sản thời chiến

kinh tế mới Hoàn cảnh 1918 – 1920, tiến hành | – 1921 – 1925, khó khăn khi đất ra đời chiến tranh cách mạng, | nước bước vào thời kì hòa bình,

thù trong giặc ngoài. xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nội dung

– Trung thu lương thực – Bãi bỏ chế độ trưng, thu lượng thừa.

thực, thay bằng thuế lương thực. – Quốc hữu hóa toàn bộ xí – Tự do buôn bán, mở lại các nghiệp.

chợ. – Nhà nước nắm độc quyền – Cho phép tư nhân mở các xí về quản lí, phân phối | nghiệp nhỏ. lương thực, thực phẩm. – Thi hành chế độ lao – Khuyến khích tư bản nước | động bắt buộc.

ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga. |

Tác dụng – Tập trung toàn bộ sức | – Phục hồi, phát triển kinh tế,

người, sức của để chống | cải thiện đời sống nhân dân. thù trong, giặc ngoài. – Tạo cơ sở kinh tế, chính trị – Bảo vệ thành quả của | cho Liên Xô bước vào công cuộc

Cách mạng tháng Mười. | xây dựng chủ nghĩa xã hội. Câu hỏi: Em hãy cho biết bối cảnh dẫn đến việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô).

Trả lời câu hỏi + Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước đòi hỏi các dân tộc trên đất nước Xô viết phải liên minh khăng khít và giúp nhau hơn nữa về mọi mặt. . L. + Để chống lại các âm mưu phá hoại của các thế lực đế quốc bên ngoài kết hợp với bọn nội phản trong nước cần phải có sức mạnh đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc.

+ Từ yêu cầu đó, tháng 12-1922, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô) được thành lập trên cơ sở tự nguyện . của bốn nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên là Nga, Bê-lô-rút-xi-a, U-crai-na

và ngoại Cáp-ca-dơ. Câu hỏi: Từ năm 1945 đến năm 1941, công cuộc xây dựng chị

nghĩa xã hội ở Liên Xô đã được thực hiện qua những kế hoạch 5 năm nào?

  1. Trả lời câu hỏi Từ năm 1945 đến năm 1941, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã được thực hiện qua những kế hoạch 5 năm là

+ Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 – 1932). + Kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933 – 1937).

+ Kế hoạch 5 năm lần thứ ba (1937 – 1942). Câu hỏi: Giai đoạn 1925 -1941, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô đạt được những thành tựu kinh tế như thế nào?

Trả lời câu hỏi Trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế: – . + Đến năm 1936, tính theo sản lượng công nghiệp, Liên Xô đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ).

+ Công cuộc tập thể hóa nông nghiệp hoàn thành.

+ Nhân dân Liên Xô đã xây dựng được một nền nông nghiệp tập thể hóa, cơ giới hóa và có quy mô sản xuất lớn.

Câu hỏi: Trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941),

nhân dân Liên Xô đạt được những thành tựu gì về văn hoá, xã hội?

| Trả lời câu hỏi … + Về văn hóa – giáo dục, Liên Xô đã thanh toán nạn mù chữ, thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học cho tất cả mọi người và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố. Các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học nghệ thuật cũng đạt được nhiều thành tựu rực rỡ.

+ Về xã hội, các giai cấp bóc lột đã bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức mới xã hội chủ nghĩa.

n, khoa

Phần I. Lịch sử thế giới-Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ 1917 đến năm 1945)-Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 – 1941)-Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)
Đánh giá bài viết

Những bài viết liên quan

News Reporter