Nguồn website giaibai5s.com

  1. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
  2. Tình hình kinh tế Câu hỏi: Tình hình nông nghiệp Pháp trước cách mạng như thế nào? |

Trả lời câu hỏi + Công cụ và phương thức canh tác vẫn thô sơ, lạc hậu, chủ yếu dùng | cày và cuốc nên năng suất thấp. | + Ruộng đất bị bỏ hoang nhiều.

+ Nạn mất mùa, đói kém thường xảy ra. Câu hỏi: Em hãy cho biết tình hình kinh tế công, thương nghiệp ở | Pháp trước cách mạng. .

: . Trả lời câu hỏi . . + Công, thương nghiệp đã phát triển, máy móc được sử dụng trong sản xuất. + Nhiều trung tâm dệt, luyện kim ra đời.

+ Các hải cảng lớn như Mác-xây, Boóc-đô… tấp nập tàu buôn ra vào, chở hàng xuất khẩu (rượu vang, vải vóc, quần áo, đồ thủy tinh…) đến nhiều nước và nhập máy móc, đường, cà phê từ Anh, châu Mĩ.

+ Bị chế độ phong kiến chuyên chế kìm hãm.

  1. Tình hình chính trị – xã hội Câu hỏi: Tình hình chính trị nước Pháp trước cách mạng như thế nào?

Trả lời câu hỏi . Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. Nhà vua nắm mọi quyền hành. Nông dân cày cấy phải nộp tô thuế cho quý tộc, địa chủ. Câu hỏi: Vẽ sơ đồ chế độ đẳng cấp ở Pháp

Trả lời câu hỏi

Tăng lữ

Quý tộc

– Có mọi quyền lợi – Không phải đóng thuế

Nông dân

Đẳng cấp thứ ba

Tư sản

– Không có quyền gì . – Phải đóng thuế và làm nghĩa vụ với phong kiến

Các tầng lớp nhân dân khác

Câu hỏi: Nhìn vào sơ đồ ba đẳng cấp, em có nhận xét gì về vai

trò, vị trí, quyền lợi của các đẳng cấp trong xã hội Pháp trước cách mạng

Trả lời câu hỏi + Xã hội phong kiến Pháp phân thành ba đẳng cấp: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.

+ Đẳng cấp quý tộc nắm giữ những chức vụ cao trong bộ máy hành chính, quân đội. Tăng lữ và Quý tộc là những đẳng cấp được hưởng mọi đặc quyền kinh tế nhưng không phải đóng thuế cho nhà vua. . | + Đẳng cấp thứ ba gồm nhiều giai cấp và tầng lớp: tư sản, nông dân, bình dân thành thị. Họ không có quyền lợi chính trị. Nông dân chiếm 90% dân số (khoảng 24 triệu người), là giai cấp nghèo khổ nhất vì không có ruộng đất, bị nhiều tầng lớp áp bức bóc lột. Tư sản đứng đầu Đẳng cấp thứ ba, có thế lực kinh tế, song không có quyền lực chính trị. – _ 3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng Câu hỏi: Em hãy nêu một vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của

Mông-te-chi-ơ, Vôn-te, Rút-xô và cho biết ý nghĩa lịch sử của những quan điểm đó.

Trả lời câu hỏi – Vào thế kỉ XVIII, ở Pháp nổi lên các luồng tư tưởng cách mạng với | ba đại biểu kiệt xuất là Vôn-te, Mông-te-xki-ơ và Rút-xô.

– Mông-te-xki-ơ và Rút-xô nói về quyền tự do của con người và việc đảm bảo quyền tự do. Vôn-te thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến thống trị (thể hiện sự dối trá) và Tăng lữ (bọn để tiện). – Ý nghĩa: Những quan điểm trên của các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp thế kỉ XVIII được quần chúng tin theo và thực sự là vũ khí sắc bén đấu tranh chống chế độ phong kiến và Giáo hội. Nó có tác dụng góp phần vào sự bùng nổ và thắng lợi của cách mạng Pháp. II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ

  1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế Câu hỏi: Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào?

Trả lời câu hỏi + Vua Lu-i XVI lên ngôi năm 1774, chế độ phong kiến ngày càng suy yếu. Do số nợ Nhà nước vay của tư sản không thể trả được (đến năm

1789 lên tới 5 tỉ livrơ) nên nhà vua phải thu nhiều thuế. • + Công, thương nghiệp đình đốn làm nhiều công nhân và thợ thủ công thất nghiệp. . + Nhân dân đấu tranh mạnh mẽ chống chế độ phong kiến.

  1. Mở đầu thắng lợi của cách mạng Câu hỏi: Hội nghị ba đẳng cấp diễn ra như thế nào?

Trả lời câu hỏi + Hội nghị ba đẳng cấp do nhà vua triệu tập khai mạc ngày 5-5,1789 “ tại Cung điện Véc-xai, với sự tham dự của các đại biểu thuộc ba đẳng cấp.

+ Hội nghị diễn ra căng thẳng và đại biểu Quý tộc và Tăng lữ ủng hộ nhà vua tăng thuế, còn đại biểu Đẳng cấp thứ ba kịch liệt phản đối chủ trường này.

+ Ngày 17-6, các đại biểu đẳng cấp thứ ba tự họp thành Hội đồng dân tộc, sau đó tuyên bố là Quốc hội lập hiến, có quyền soạn thảo Hiến pháp, thông qua các đạo luật về tài chính. Câu hỏi: Sự kiện nào mở đầu cuộc Cách mạng tư sản Pháp?

| Trả lời câu hỏi + Ngày 14-7-1789, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công chiếm pháo đài – nhà tù Ba-xti; sau đó lần lượt làm chủ hầu hết các cơ quan và vị trí quan trọng trong thành phố.

+ Cuộc tấn công pháo đài – nhà tù Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. Câu hỏi: Sự kiện ngày 14-7 có ý nghĩa gì?

. Trả lời câu hỏi + Chế độ quân chủ chuyên chế ở Pháp bị giáng một đòn đầu tiên (ngục Ba-xti tượng trưng cho uy quyền của chế độ phong kiến).

+ Cách mạng Pháp bước đầu giành thắng lợi và tiếp tục phát triển.

III. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG

  1. Chế độ quân chủ lập hiến (từ ngày 14-7-1789 đến ngày 10-8-1792) Câu hỏi: Tình hình nước Pháp sau ngày 14-7-1789 như thế nào?

Trả lời câu hỏi + Cách mạng thắng lợi ở Pa-ri và nhanh chóng lan rộng khắp nước.

+ Phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền, nhưng Lu-i XVI vẫn được giữ ngôi vua, mặc dù không có quyền hành gì. .

+ Cuối tháng 8-1789, Quốc hội thông Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền. . + Tháng 9-1791, Quốc hội thông qua Hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

Câu hỏi: Nêu nội dung cơ bản của “Tuyên ngôn Nhân quyền và | Dân quyền”.

.

Trả lời câu hỏi . Cuối tháng 8-1789, Quốc hội thông Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, nâu khẩu hiệu nổi tiếng: “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”. Nội dung Tuyên ngôn có một số điều cơ bản sau:

+ Điều 1: Mọi người sinh ra đều có quyền sống tự do và bình đẳng…

+ Điều 2:…(được hưởng) quyền tự do, quyền sở hữu, quyền được an | toàn và quyền chống áp bức.

+ Điều 17: Quyền sở hữu là quyền bất khả xâm phạm và thiêng liêng, không ai có thể tước bỏ.

  1. Bước đầu của nền cộng hòa (từ ngày 21-9-1792 đến ngày 2-6-1793) Câu hỏi: Trình bày diễn biến chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792 1793. .

Trả lời câu hỏi + Ngày 20-9-1792, quân Pháp đánh thắng quân xâm lược Áo – Phổ một trận lớn ở cao điểm Van-mi (thuộc Đông Bắc Pháp, gần biên giới Bỉ). Sau đó, quân Pháp chuyển sang phản công, đuổi địch ra khỏi đất nước; trên đường truy kích chiêm luôn Bỉ và vùng tả ngạn sông Ranh.

+ Mùa xuân 1793, quân Anh cùng quân các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp cách mạng. | + Trong nước, bọn phản động lại nổi loạn ở vùng Văng-đê và cả miền Tây Bắc. Câu hỏi: Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi-rông-đanh?

Trả lời câu hỏi + Trước sự tấn công của quân Anh cùng quân các nước phong kiến châu Âu, bọn phản động ở trong nước nổi loạn ở vùng Văng-đê và cả miền Tây Bắc, nạn đấu cơ tích trữ hoành hành, giá cả tăng vọt, đời sống nhân dân khốn khổ nhưng phái Gi-rông-đanh không lo tổ chức chống ngoại xâm, nội phản, ổn định cuộc sống nhân dân mà chỉ lo cũng cố quyền lực. | + Trước tình hình đó ngày 2-6-1793, nhân dân Pa-ri dưới sự lãnh đạo của Rô-be-spie, khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh. Câu hỏi: Vì sao sau năm 1794, Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển?

Trả lời câu hỏi + Sau khi chiến thắng ngoại xâm và nội phản, nội bộ phái Gia-côbanh bị chia rẽ. .

+ Nhân dân cũng không ủng hộ chính quyền nữa vì quyền lợi không được đảm bảo như giới cầm quyền Gia-cô-banh đã hứa.

+ Ngày 27-7-1794, tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chính. Rô-be-spie và các bạn chiến đấu của ông bị bắt và bị xử tử. Cách mạng tư sản Pháp kết thúc Câu hỏi: Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế | ki XVIII.

– Trả lời câu hỏi + Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đã lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

+ Xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Pháp.

+ Góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh cho mục tiêu dân tộc, dân chủ ở các nước phong kiến châu Âu lúc bấy giờ. Câu hỏi: Vì sao nói: “Cách mạng tư sản Pháp 1789-1794” là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?”

Trả lời câu hỏi * + So với Cách mạng ở Anh và Bắc Mỹ, Cách mạng Pháp 1789 không

chỉ bảo vệ được Tổ quốc, dân tộc trước sự can thiệp của liên minh phong kiến châu Âu mà còn xóa bỏ tình trạng cát cứ, hình thành thị trường dân tộc thống nhất. ..

+ Nó đã lật đổ chế độ phong kiến, người nông dân được giải phóng…

+ Dưới thời chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh đã giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. | + Kinh tế tư bản chủ nghĩa Pháp phát triển nhanh chóng sau cách mạng. Câu hỏi: Vai trò nhân dân trong cách mạng tư sản Pháp thể hiện | ở những điểm nào?

Trả lời câu hỏi – Ngày 14-7-1789, đông đảo quần chúng nhân dân được vũ trang kéo ” đến tấn công chiếm pháo đài – nhà tù Ba-xti – tượng trưng cho uy quyền của chế độ phong kiến chuyên chế. Sự kiện này đã mở đầu cho thắng lợi. của cách mạng tư sản cuối thế kỉ XVIII.

– Ngày 10-8-1792, nhân dân Pa-ri, cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái lập hiến, đồng thời xoá bỏ chế độ phong kiến. – – Ngày 2-6-1793, nhân dân Pa-ri dưới sự lãng đạo của Rô-be-spie, đã khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh.

– Dưới sức ép và đòi hỏi của nhân dân, chính quyền Gia-cô-banh phải thực hiện những biện pháp cách mạng triệt để. Động viên được nhân dân tham gia chiến đấu chống thù trong giặc ngoài thắng lợi, đưa cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao. Và khi chính quyền Gia-cô-banh không đáp ứng được những yêu cầu của quần chúng, mất đi sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, cách mạng đi xuống và chấm dứt.

Phần I. Lịch sử thế giới-Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)-Chương I. Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)-Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)
Đánh giá bài viết

Những bài viết liên quan

News Reporter