A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

   Học xong bài này có thể giải được bài toán thông thường về chuyển động của vật ném ngang.

B. HỌC BÀI Ở LỚP

I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 

2. Phân tích chuyển động ném ngang :

   Khi vật M chuyển động thì các hình chiếu Mx và My của nó trên hai trục tọa độ cũng chuyển động theo.

   Chuyển động của các hình chiếu Mx và My gọi là các chuyển động thành phần của vật M.

3. Xác định các chuyển động thành phần:

a) Các phương trình của chuyển động thành phần theo trục Ox của M là :

Gia tốc: ax = 0

Vận tốc: vx = vo

Tọa độ: x = vot

b) Các phương trình của chuyển động thành phần theo trục Oy của Mẹ là:

Gia tốc: ay =g

Vận tốc: vy =gt

Tọa độ: y =½ gt

II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT

Tổng hợp hai chuyển động thành phần ta được chuyển động của vật.

Bài giải

Nguồn website giaibai5s.com

III. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP GIÁO KHOA.

  1. Để khảo sát chuyển động ném ngang, ta chọn hệ tọa độ Đề-các như thế

nào là thích hợp nhất ? Nêu cách phân tích chuyển động ném ngang thành

hai chuyển động thành phần theo hai trục của hệ tọa độ đó. 02. Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động | ném ngang và cho biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần. 0 3. Lập phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang, các công thức

| tính thời gian chuyển động và tầm ném xa. Trả lời: Từ câu 1 đến câu 3 xem phần trên . 04. Bi A có khối lượng lớn gấp đôi bị B. Cùng một lúc tại mái nhà, bị A được thả

rơi còn bị B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy cho biết câu nào dưới đây là đúng ? A. A chạm đất trước.

  1. A chạm đất sau. C. Cả hai chạm đất cùng một lúc. D. Chưa đủ thông tin để trả lời. Trả lời: Viên bị A và B chuyển động rơi và ném ngang thì thời gian rơi không

2h

phụ thuộc khối lượng và bằng (=^. Vậy cả hai rơi chạm đất cùng một

lúc. Vậy chọn C. 05. Một máy bay bay theo phương ngang ở độ cao 10km với tốc độ 720 km/h.

Viên phi công phải thi quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để quả bom rơi trúng mục tiêu ? Lấy g = 10 m/s2. Vẽ một cách gần đúng dạng quỹ đạo của quả bom.

Trả lời: Thời gian rơi của bom là :

y (Km)

10 Vo 2h 2.10000 – 12.000 = 44,72 (s) 8 Vg V 10 Quãng đường chuyển động theo phương ngang của bom :

x = Vx.t = 200 x 44,72 = 8944m = 8,944 km 06. Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của

một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang 0 2 4 cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang) ? Lấy g = 10m/s2. Hỏi thời gian rơi của bị ? A. 0,35s; B.0,125s; C. 0,5s ;

x(Km)

6 8 9 10 Quỹ đạo chi bom

  1. 0,25s

Trả lời: Thời gian rơi của bị: t = 2^ = 14.1, A = 0 25.

Vg V10

t= 0,5s. Vậy chọn C. 07. Với số liệu của bài 6, hỏi tốc độ của viên bị lúc rời khỏi bàn ? A. 4,28 m/s B. 3m/s ; C. 12m/s

  1. 6 mis

x 1,5 Trả lời: Tốc độ viên bị khi rời bàn : Vo == = = 3m/s.

Vậy chọn B. C. CHI NHỚ

Học xong bài này các em cần nhớ:

Phương pháp giải bài toán về chuyển động của một vật ném ngang gồm các bước như sau:

Bước 1: Chọn hệ toạ độ vuông góc. Ox hướng theo vectơ vận tốc v0. Oy hướng theo vectơ trọng lựcP.

Bước 2: Phân tích chuyển động ném ngang theo phương Ox và Oy. Viết phương trình cho các chuyển động thành phần của vật theo phương Ox và Oy. + Theo phương ngang (Ox) chuyển động đều với vận tốc ban đầu là

Vox = vo. ax = 0) ; Vx= vo; x = vot + Theo phương thẳng đứng (Oy)chuyển động rơi tự do theo phương trọng lực:

ay = g; Vy = gt; y = 5 gt?

Phương trình quỹ đạo của vật ném ngang là: y=

x^

Quỹ đạo của vật là một nửa đường parabol.

Bước 3: Giai các phương trình để tìm các đại lượng như : thời gian chuyển động của vật, tầm ném xa. D. BÀI TẬP RÈN LUYỆN Ở NHÀ. 0 Câu 1: Một vật ném ngang từ độ cao 20m. Khi chạm đất có vận tốc 25m/s.

Lấy g = 10m/s2. Tầm xa của vật ném là: A. 50m B. 64m C. 40m.

  1. 30m 0 Câu 2: Một vật được ném theo phương ngang từ độ cao h, có tầm xa là 120 m.

Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2, vận tốc của vật lúc chạm đất

v = 50m/s. Tính vận tốc ban đầu và độ cao h. 0 Câu 3: Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc Vo = 30m/s, ở độ

cao h = 80m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí. Hãy xác định: a) Thời gian chuyển động. b) Tầm bay xa của vật (tính theo phương ngang). c) Vận tốc của vật lúc chạm đất. d) Quỹ đạo chuyển động của vật.

Phần I. Cơ học-Chương II. Động lực học chất điểm-Bài 15.  Bài toán về chuyển động ném ngang
Đánh giá bài viết