Nguồn website giaibai5s.com

  1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Đọc SGK và tự trả lời các câu hỏi sau:

– Trong lớp ta, ai là người có thói quen lập kế hoạch cá nhân? | – Khi tiến hành công việc theo kế hoạch cá nhân, anh (chị) thấy có những thuận lợi gì? I. LẬP KẾ HOẠCH ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN

HS phải theo thứ tự sau:

(1) Đọc bài giảng của thầy, cô và SGK, các bài phần Văn, Tiếng Việt và Làm văn đã và sắp học. Khi đọc, cần lưu ý nhan đề các bài học và các đề mục lớn của bài. Dựa vào nhan đề và các đề mục, xác định nội dung chính cần ôn tập.

(2) Dự định hình thức, cách thức và thời gian tiến hành cho từng nội dung.

(3) Tiến hành viết kế hoạch: – Viết phần mở đầu (chú ý các nội dung và hình thức trình bày). – Viết nội dung kế hoạch. Có thể lập bảng như sau:

.

Nội dung ôn tập

Hình thức và cách thức

tiến hành

Thời gian

  1. c) Khái quát cách lập kế hoạch cá nhân – GV nêu câu hỏi và yêu cầu HS trả lời: + Để lập kế hoạch cá nhân cần tiến hành những công việc gì? + Bản kế hoạch cá nhân gồm mấy phần? Mỗi phần có những nội

dung gì và được trình bày như thế nào? + Lời văn trong bản kế hoạch cá nhân có những yêu cầu nào cần

lưu ý? – Đọc và chép phần ghi nhớ trong SGK. LUYỆN TẬP

| 1 HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập, suy nghĩ và trả lời các – câu hỏi sau:

– Văn bản đã cho có những thông tin nào? So với nội dung và hình thức của một văn bản kế hoạch cá nhân, văn bản đó còn thiếu những gì?

– Nên gọi văn bản này là gì thì hợp lí nhất? 2 – HS đọc và xác định yêu cầu cần thực hiện.

– So với một bản kế hoạch cá nhân, bản kế hoạch của bạn Thu đã đạt yêu cầu chưa? Còn thiếu những nội dung gì?

– Thảo luận và xác định những công việc cần tiến hành chuẩn bị cho Đại hội (dự kiến yêu cầu, kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội, xin ý kiến của Ban Chấp hành Đoàn trường và GV chủ nhiệm, họp cốt cán bàn kế hoạch và phân công chuẩn bị các công việc, thông qua các báo cáo,…).

– Viết kế hoạch cụ thể: Chú ý phần thể thức mở đầu, nội dung và cách thức trình bày kế hoạch.

8 – Thảo luận tập thể để xác định mục tiêu cần đạt, các công việc cần thực hiện, dự kiến biện pháp thực hiện và thời gian hoàn thành từng công việc cụ thể.

– Viết kế hoạch: Nội dung kế hoạch chi tiết có thể trình bày bằng bảng sau: Nội dung công việc | Yêu cầu | Cách thực hiện Thời gian hoàn thành

Học tốt Ngữ văn 10 Tập 1-Tuần 17: Lập kế hoạch cá nhân
Đánh giá bài viết
News Reporter