1.

1201 > 999                                 24 601 > 2461

43 685 < 43 690                        138 579 < 138 701

5178 = 5100 + 78                      520 000 > 419 999

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Chữ số thích hợp vào ô trống để có: 6425 > 64 258 là:

A. 6                  B. 7               C. 8                      9

3. Số liệu điều tra dân số của một tỉnh, thành phố ở nước ta vào tháng 4 năm 2011 (nguồn: Wikipedia) được viết ở bảng sau:

Tỉnh (thành phố) Số dân
Hà Nội 6 699 600
Hải Phòng 1 878 500
Thanh Hóa 3 412 600
Đà Nẵng 951 700
TP. Hồ Chí Minh 7 521 138
Vĩnh Long 1 028 600

a) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các tỉnh, thành phố trên, nơi có số dân ít nhất là Đà Nẵng; nơi có số dân nhiều nhất là TP. Hồ Chí Minh.

b) Viết tên các tỉnh, thành phố theo thứ tự số dân tăng dần: Đà Nẵng; Vĩnh Long, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

4. Tìm các số tròn trăm x, biết: 190 < x < 410: 200, 300 và 400.

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

– Số lớn nhất có ba chữ số là: 999.

– Số chẵn lớn nhất có ba chữ số là: 598.

– Số bé nhất có ba chữ số là: 100.

– Số lẻ bé nhất có ba chữ số là: 101.

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 2 – Bài 153: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
Đánh giá bài viết