1. Tỉ số của hai số là 4/7. Hiệu của hai số đó là 15. Tìm hai số đó.

Tóm tắt

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

7 – 4 = 3 (phần)

Số bé là:

15 : 3 x 4 = 20

Số lớn là:

20 + 15 = 35

Đáp số: Số bé là 20

Số lớn là 35

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Hiệu 23 18 56 123 108
Tỉ số 2 : 3  3 : 5 3 : 7 5 : 2 7 : 3
Số lớn 46 27 42 82 81
Số bé  69 45 98 205 189

3. Diện tích hình chữ nhật lớn hơn diện tích hình vuông là 36m2. Tính diện tích của mỗi hình, biết diện tích hình vuông bằng 3/5 diện tích hình chữ nhật.

Tóm tắt

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

 5 – 3 = 2 (phần)

Diện tích hình vuông là:

36 : 2 x 3 = 54 (m²)

Diện tích hình chữ nhật là:

54 + 36 = 90 (m²)

Đáp số: Diện tích hình vuông 54m²

Diện tích hình chữ nhật 90m²

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 2 – Bài 143: Luyện tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Đánh giá bài viết